Tiranë, këngë kosovare dhe çame në ambasadën Ruse

82