July 3, 2018

Unë, tjetri dhe përtej

Recension: Ibrahim Kallën, Unë, tjetri dhe përtej: Hyrje në Historinë e Marrëdhënieve Ndërmjet Islamit dhe Perëndimit, Logos A, Shkup, 2017, 484 faqe. Shkruan: Murat M.

Read More