Shqiperia

AKU bllokon magazinën me ushqime të skaduara, gjykata kundër

Gjykata e Sarandës ka vendosur “zhbllokimin” e një aktiviteti të palicencuar dhe  përmbaruesi ka hequr masën e “bllokimit” mbi ushqimet e skaduara tre ditë pasi Autoriteti Kombëtar i Ushqimit i kishte vënë shiritin. Por sërish AKU ka bllokuar 7,636 kg ushqime të skaduara dhe aktivitetin e palicencuar.

Zyrtarisht thuhet se më 27 Korrik 2019, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit njoftoi Median dhe Opinionin Publik mbi rezultatet e kontrollit ushqimor në një subjekt tregtar “Magazinë Ushqimore dhe Prodhim Sallami” në Sarandë.

Në përfundim të kontrollit, AKU vendosi ndalimin e menjëhershëm të aktivitetit të pa licencuar dhe tregtimit të produkte të skaduara që nga viti 2015, bllokimin për asgjësim të 7,636 kg produkteve ushqimore të rrezikshme për shëndetin e konsumatorit dhe masën administrative gjobë në vlerën totale 3.2 milion lekë të reja.

Më datë 31 korrik 2019, një ditë pas regjistrimit të çështjes, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër ka vendosur heqjen e bllokimit mbi aktivitetin e pa licencuar (marrje mase sigurimi). Në të njëjtën ditë me vendimin e Gjykatës, Zyra Përmbarimore Sarandë ka nxjerrë Urdhrin për “Masën e Sigurimit të Padisë”, me kërkesë të subjektit të konstatuar në shkelje nga AKU.

 

foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri foto galeri

Zyra e Përmbaruesit Sarandë ka prishur vulat e sigurisë të vendosura nga AKU, duke kryer zhbllokimin e produkteve nga regjimi “Bllokim me destinacion asgjësim”, me veprime procedurale ekstra-ligjore (pa njoftuar zyrtarisht, as mbi vendimin gjyqësor dhe as mbi veprimet procedurale, institucionin dhe pa prezencën e përfaqësuesve të tij).

Duke vlerësuar shpejtësinë e gjykimit (Gjykata ka marrë vendim më datë 31.07.2019 për çështje të regjistruar më datë 30.07.2019), rezulton se brenda 24-orëve është mbyllur i gjithë procesi: që nga hedhja e shortit, gjykimi i çështjes, arsyetimi i vendimit, komunikimi i palës, përcjellja pranë Zyrës Përmbarimore dhe nxjerrja e urdhrit për marrjen e masës së sigurimit të padisë (për pezullim ekzekutimi të veprimit administrativ) nga Zyra e Përmbarimit Sarandë, veprime të cilat krijojnë dyshime të arsyeshme për një situatë anormale.

AKU e konsideron këtë vendim gjyqësor haptazi në kundërshtim me dispozitat ligjore, vendimet unifikuese të Gjykatës së Lartë, praktikën e konsoliduar gjyqësore lidhur me marrjen e masës së sigurimit të padisë, me impakt të drejtpërdrejtë në cenimin e sigurisë ushqimore dhe mbrojtjen e shëndetit të konsumatorit – interesit publik, në një rast tejet të rëndë të shkeljes së normave mbi sigurinë ushqimore nga subjekti, duke sjellë një vendim të paprecedent lidhur me sigurinë ushqimore.

Bazuar në legjislacionin në fuqi, Gjykata Administrative nuk ka juridiksion për aq kohë sa subjekti ankues nuk ka shfrytëzuar të gjithë hallkat e ankimit administrativ pranë Autoritetit Kombëtar të Ushqimit.

AKU vlerëson se edhe Zyra Përmbarimore Sarandë është angazhuar në veprime dhe procedura ekstra-ligjore mbi ekzekutimin e vendimeve gjyqësore, duke injoruar detyrimet që rrjedhin nga Ligji “Për shërbimin përmbarimor”, duke mos informuar AKU për veprimet procedurale sipas nenit 32 të këtij ligji, si dhe duke kryer praktika të ndaluara (neni 33 i po këtij ligji).

Ndodhur në kushtet kur 7,636 kg produkte ushqimore të skaduara dhe të rrezikshme për konsum u çliruan nga bllokimi me këtë vendim të gjykatës të ekzekutuar nga përmbaruesi, të dy të realizuar në kohë rekord dhe ku nxjerra e tyre nga regjimi i “bllokimit me destinacion asgjësimin” i mundësonte subjektit hedhjen e tyre në treg apo futjen në proces përpunimi për sallam duke i dhënë afat të ri skadence produkteve që prodhohen me lëndë të parë të skaduar që nga 2015, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit urdhëroi ri-inspektimin në kushtet e flagrancës për të ribllokuar produktet e skaduara duke penguar daljen e tyre në treg, duke shmangur cenimin e shëndetit të konsumatorit dhe interesit publik.

Për sa më sipër, AKU ka ezauruar të gjitha detyrimet e parashikuara nga legjislacioni në fuqi dhe materialet shkresore do t’i referojë pranë organeve të tjera ligjzbatuese për veprime të mëtejshme./(BalkanWeb)