Rajoni Sociale

Reagon ambasada e fëmijëve MEGJASHI për rastin e çerdhes “BLETA” në Shkup

Drejtuar të gjithë mediave

Reagimi publik

Të nderuar,

Të nxitur nga reagimet e shumta në media dhe rrjetet sociale, në lidhje me fotografitë e fëmijëve që vizitojnë qendrën edukative “Bleta” (“bee”) në Çair, të publikuara në faqen e Facebook-ut, se si funksionojnë zakonet rituale të Islamit, do të dëshironim të theksonim si më poshtë.Duke pasur parasysh se bëhet fjalë për fëmijë, ne jemi të hidhëruar nga komentet e ndryshme në rrjetet sociale që përmbajnë paragjykime dhe stereotipa të mbushura me zemërim dhe urrejtje ndaj fëmijëve. Sipas informacionit që kemi marrë, kemi marrë një fjalë për shoqatën e qytetarëve që në kuadër të aktiviteteve të saj ka një qendër edukimi për fëmijët nga mosha parashkollore ,”Bleta “dhe në të cilën po kryhen ritualet fetare.

Fëmijët të cilët e vizitojnë këtë qendër, janë fëmijë të prindërve që e praktikojnë Islamin. Prindërit vullnetarisht dhe në bindjen e tyre personale dërgojnë fëmijët e tyre në atë qendër dhe kanë njohuri se në atë qendër, përveç dispozitave themelore fetare, në fakt, kjo është arsyeja përse ata i çojnë fëmijët në atë “kopsht “. Prindërit e dinë se ku i lënë fëmijët të shkojnë, ata janë pjesë e asaj shoqërie dhe duan që fëmijët përveç të tjerëve të mësojnë edhe praktikat fetare.

 

Sipas nenit të 14 të Konventës për të drejtat e fëmijëve – liria e mendimit, e ndërgjegjes dhe e fesë:

1. Shtetet Anëtare respektojnë të drejtën e fëmijës për lirinë e mendimit, ndërgjegjes dhe fesë.

2. Shtetet anëtare respektojnë të drejtat dhe detyrimet e prindërve dhe, sipas rastit, të përfaqësuesve ligjorë të fëmijës, për ta drejtuar atë në ushtrimin e të drejtës së tij, në përputhje me zhvillimin e aftësive të tij.

3. Liria për të manifestuar fenë ose bindjet e tij mund t’u nënshtrohet vetëm kufizimeve të përcaktuara me ligj dhe që janë të domosdoshme për të mbrojtur sigurinë publike, rendin publik, shëndetin dhe moralin publik, ose liritë dhe të drejtat themelore të të tjerëve.

 

Në nenin 18 të konventës për të drejtat e fëmijëve, mbi të gjitha thuhet se gjithçka që merret për fëmijën dhe në interesin e tij, përgjegjësinë e kanë prindërit.

Neni 18

1. Shtetet anëtare përpiqen me të gjitha mundësitë, për të siguruar njohjen e parimit, sipas të cilit të dy prindërit kanë përgjegjësi të përbashkët për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës. Përgjegjësinë kryesore për edukimin dhe zhvillimin e fëmijës e kanë prindërit, ose sipas rastit, përfaqësuesit e tij ligjorë. Ata duhet të udhëhiqen, në radhë të parë, nga interesi më i lartë i fëmijës.

2. Për të garantuar dhe zhvilluar të drejtat e përmendura në këtë Konventë, Shtetet anëtare u japin ndihmën e duhur prindërve dhe përfaqësuesve ligjorë të fëmijës, në ushtrimin e përgjegjësisë që u bie atyre për rritjen e fëmijës dhe sigurojnë ngritjen e institucioneve, qendrave ose shërbimeve të kujdesit për fëmijët.

3. Shtetet anëtare marrin të gjitha masat e nevojshme për t’u siguruar fëmijëve, prindërit e të cilëve janë në marrëdhënie pune, të drejtën të përfitojnë nga shërbimet dhe lehtësitë e kujdesit për fëmijët, për të cilat janë ngritur.
Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut e vitit 1948 përcakton se të gjithë prindërit kanë të drejtë të zgjedhin arsimin që fëmijët e tyre të marrin. Deklarata e eliminimit të të gjitha formave të jo tolerancës dhe diskriminimit në bazë të besimit apo fesë që nga viti 1981 në nenin 5 përcakton se prindërit ose kujdestarët e fëmijës kanë të drejtë të organizojnë jetën familjare në përputhje me fenë e tyre ose atë që e konsiderojnë edukim/arsimim moral të fëmijës në të cilën ata besojnë që është më e drejtë për fëmijët e tyre.

 

Edukimi fetar, ritet fetare, bashkësia e parë dhe të gjitha temat fetare janë vepra e familjes, e jo e vendit. Fëmijët kur të arrijnë moshën madhore do të vendosin nëse ata do të vazhdojnë të besojnë në të njëjtën mënyrë, do të zgjedhin një besim tjetër ose do të jenë ateistë ose agnostikë. Ato bien në sferën private dhe shkollat dhe kopshtet janë objekte publike. Kopshtet e fëmijëve janë objekte publike dhe të gjithë ata që punojnë në kopshte duhet t’i përmbahen rregullave të republikës së Maqedonisë që garantojnë mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve dhe interesin më të mirë të fëmijës dhe zhvillimin e tij në frymën e pranimit nga të tjerët, ndarjes dhe pranimit të të tjerëve, si  dhe vlera të tjera në frymën e multifunksionalizmit.

Në vendet e avancuara demokratike, aktivitetet fetare në institucionet arsimore dhe mes tyre edhe kopshtet, bëjnë pjesë në korpusin e të drejtave të njeriut dhe të drejtat themelore të njeriut. Dhe kur në Republikën e Maqedonisë do të kishin futur programe të tilla fetare në kopshte, nuk duhet të bëhet pa pëlqimin e prindërve. Nga ana tjetër, programe të tilla janë shumë të rëndësishme dhe çështja se si ato do të zbatohen. Ndoshta kjo është arsyeja pse është mirë të përdorim përvojat e këtyre praktikave në vendet që janë më afër nesh, për shembull në Kroaci ku ka pasur shumë probleme në zbatimin e edukimit fetar nëpër kopshte. Shumë nga prindërit që konsiderojnë indoktrinonim agresiv fetar dhe propozojnë çerdhe fetare të veçanta për ata prindër që duan që fëmijët e tyre të marrin arsimim fetar.

Në fund, por jo më pak e rëndësishme, ne apelojmë tek publiku i gjerë, prindërit, kujdestarët, për të mbrojtur fëmijët nga çdo lloj përhapje etnike, fetare, kombëtare, racore dhe llojet e tjera të urrejtjes. Ne besojmë se shteti e ka të domosdoshme për të bërë regjistrimin për të gjitha qendrat e përditshme dhe edukative brenda shoqatave të qytetarëve dhe për të ofruar programe monitorimi.

Ekipi i ambasadës së parë të fëmijëve në botë me MEGJASHI

Nënshkruar:

Fatmire Ajdari
Katerina Koneska
Christian Pavlovski
Jana zengovska
Dear Zmijanac

OPINIONE