Fondi i banesave sociale, VKM: Ndërtuesit mund të zëvendësojnë sipërfaqet ndërtimore në projekte të ndryshme

Ndërtuesit kanë detyrim sipas ligjit për strehimin social të japin pranë njësive vendore 3 për qind të sipërfaqes ndërtimore në projekte të zhvillojnë.

Një vendim i miratuar në mbledhjen e fundit të qeverisë shton mundësinë që ndërtuesit të zëvendësojnë sipërfaqen që kanë për detyrimin e fondit të banesave sociale mes dy projekteve por gjithmonë në vlerë të barabartë me projektin që do të zhvillohet. Kusht në këtë rast është që fondi i banesave sociale që do të kalojë tek njësitë vendore të ketë përfunduar dhe të jetë i certifikuar me dokument pronësie. Konkretisht vendimi “Për përcaktimin e rregullave për kontributin e sektorit privat për krijimin e publik të banesave sociale” parashikon disa elementë për marrëdhënien mes ndërtuesve dhe njësive vendore sa i takon përmbushjes së detyrimit për banesat sociale.

Kështu pika 2 e vendimit nënvizon se në kontratën paraprake midis njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe subjektit privat, që paraqet kërkesën për leje zhvillimi dhe ndërtimi, përcaktohet mënyra e përfitimit të fondit publik të banesave sociale, referuar sipërfaqeve me metër katror apo e dhënë ajo në vlerë leku, sipas çmimit referues të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa” për zonën ku po ndërtohet, bazuar në sipërfaqen e përgjithshme funksionale të objektit të banimit në ndërtim. Kontrata paraprake lidhet në momentin e dhënies së lejes së ndërtimit/zhvillimit.

I njëjti shpreh gjithashtu se përcaktimet e pikës 2, të këtij vendimi, zbatohen edhe në rastet kur një subjekt, që aplikon për leje zhvillimore për ndërtim banese kërkon rritje të intensitetit të ndërtimit, sipas pikës 2, të nenit 19, të ligjit nr.22/2018, “Për strehimin social”, të ndryshuar. Sa i takon zëvendësimit të sipërfaqes nga projekti për të cilën është kërkuar lejë zhvillimi me një tjetër sipërfaqe vendimi përcakton saktësisht mënyrën sesi do të përllogaritet detyrimi dhe kushtet që duhet të përmbushë sipërfaqja zëvendësuese.

“Sipërfaqen takuese, referuar nenit 19, të ligjit nr.22/2018, “Për strehimin social”, të ndryshuar, në përmbushje të qëllimit të strehimit, në rast pamundësie për ta dhënë në sipërfaqen ndërtimore të banimit që ndërtohet, subjekti privat e jep atë menjëherë në një sipërfaqe tjetër ndërtimore banimi, në përputhje me normat e projektimit të banesave, përfunduar dhe certifikuar me dokumentin e pronësisë, duke e ekuivalentuar në vlerë monetare, sipas çmimit referues të pasurisë paluajtshme “ndërtesa” për zonën ku po ndërtohet, për të cilin është dhënë leja ndërtimore.

Për të gjitha ato subjekte që janë pajisur me leje ndërtimi dhe nuk kanë nënshkruar ende kontratën përfundimtare të kalimit të pronësisë me njësinë e vetëqeverisjes vendore, subjekti mund të propozojë që sipërfaqen ndërtimore, në funksion të fondit publik të banesave sociale mund ta ofrojë për ta dhënë në një sipërfaqe të ndryshme nga ajo që po ndërtohet, por me kushtin që sipërfaqja të jetë e përfunduar dhe e certifikuar me dokumentet e pronësisë. Edhe në këtë rast, ekuivalentimi në vlerë monetare bëhet sipas çmimit referues të pasurive të paluajtshme “ndërtesa” për zonën ku po ndërtohet’ përcakton VKM-ja.

Në pikën 6 vendimi specifikon se kontrata përfundimtare, që nënshkruhet midis njësisë së vetëqeverisjes vendore dhe subjektit privat për kalimin e sipërfaqes ndërtimore, në favor të fondit publik të banesave sociale, regjistrohet në Zyrën e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme. Kjo kontratë përmban të dhënat e sakta në lidhje me sipërfaqen, zonën, numrin e njësive të banimit dhe çdo të dhënë tjetër të nevojshme për zbatimin e këtij vendimi. Në rast se kalimi i sipërfaqes ndërtimore është e dhënë në vlerë leku, fondi kalon nga investitori në llogarinë e posaçme të njësisë së vetëqeverisjes vendore, në favor të fondit publik të banesave sociale./Monitori

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne