EtiketeIzolim

Opinion

Izolimi Për Shkak të Besimit

Nga Bujar Hysa بسم هللا الرحمن الرحيم Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mshirëplotit! Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, Sunduesit të Botëve...