Anëtarët e Vetingut nuk ngopen, duan 200% të pagës 2000$

Anëtarët e organeve të Vetingut u tremben pasojave të vendimeve të tyre, për përjashtimin nga sistemi i drejtësisë të gjyqtarëve dhe prokurorëve, të cilët nuk justifikojnë dot me dokumentacion ligjor pasuritë që posedojnë, rezultojnë me lidhje të papërshtatshme me krimin apo janë të paaftë profesionalisht.

Anëtarët-Kuvendit:Shpërblim muaji sa 200% e pagës
Në projektvendimin e depozituar në Kuvend, për pagat dhe stafin ndihmës, anëtarët e Komisionit të Rivlerësimit, thonë se do të përballen me presione për shkak të punës së tyre, ndërsa japin alarmin se ata dhe familjet e tyre do të jenë në rrezik. Për këtë arsye, 12 anëtarët e katër Komisioneve të Rivlerësimit kërkojnë 200 për qind të pagës mujore shpërblim shtesë mujor për vështirësi.

Pra, nëse paga mujore bazë shkon deri në 2 mijë USD, anëtarët e Vetingut i kërkojnë Kuvendit që të marrin një pagesë mujore shtesë për shkak të vështirësive 200 për qind të 2 mijë USD. Ndërkaq, ligji i Vetingut parashikon mbrojte të posaçme të anëtarëve të Vetingut dhe familjeve të tyre nga çdo rrezik i mundshëm.

“Bazuar në nenin C të Aneksit të Kushtetutës të Republikës së Shqipërisë, Komisioni i Pavarur i Kualifikimit, përbëhet nga 12 komisionerë të zgjedhur nga Kuvendi, të cilët kanë një mandat 5-vjeçar, dhe statusin e gjyqtarit të Gjykatës së Lartë. Komisioni organizohet në 4 trupa gjykuese të përberë nga tre anëtarë.

Bazuar në statusin që ligji u ka dhënë komisionerëve, paga e tyre llogaritet në nivelin G3. Neni 29 i ligjit nr. 84/2016 përcakton edhe një pagesë mujore shtesë për shkak të vështirësive. Nisur nga dinjiteti që duhet të ketë anëtari i institucionit të rivlerësimit, të presionit me të cilin do të përballet, me vështirësitë reale që do të ndeshë në punën e tij të përditshme, me rrezikun që do të ketë përballë ai dhe familja e tij, nisur edhe nga fakti i transparencës së jetës së tij në publik, pasi ka hequr dorë nga fshehtësia e komunikimit dhe korrespondencës së tij, mbledhja e komisionerëve propozon që kjo pagesë për vështirësi të jetë në masën 200 % të pagës mujore”, thuhet në projektvendimin e anëtarëve të organeve të Vetingut, konkretisht të Komisionit të Rikualifikimit, i cili përbëhet nga katër komisione me nga tre anëtarë.

Ligji, pagesa për vështirësi
Ligji i Vetingut, në nenin 29 të tij, ka përcaktuar masën e pagesës mujore për vështirësi për anëtarët e organeve të Vetingut.

Ligji parashikon që anëtarët e institucioneve të rivlerësimit përfitojnë një pagesë mujore shtesë për shkak të vështirësisë. Po sipas ligjit, Komisioneri dhe Komisioneri Publik marrin pagë dhe përfitime të tjera financiare në përputhje me rregullat e përcaktuara në legjislacionin që rregullon statusin e gjyqtarëve ose prokurorëve.

Ligji për statusin parashikon që gjyqtari dhe prokurori e kanë pagën sa 106 % e pagës së drejtorit të drejtorisë së përgjithshme në Kryeministri. Ndërsa, gjyqtari i Kolegjit të Apelimit merr pagë dhe përfitime të tjera financiare në përputhje me rregullat e përcaktuara në ligjin “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatën Kushtetuese në Republikën e Shqipërisë”. Këshilltari ligjor dhe ekonomik përfiton përkatësisht 80 për qind të pagës mujore përkatëse të anëtarit të institucionit të rivlerësimit.

Ata përfitojnë një pagesë shtesë për shkak të vështirësisë, sipas rastit. Pas përfundimit të mandatit të institucioneve të rivlerësimit, këshilltari ligjor dhe ekonomik, me pëlqimin e tij/saj, ka të drejtë të emërohet në funksionin ose detyrën publike që kishte para zgjedhjes së tij/saj ose në një vend të përafërt në administratën publike.

Ja kur komisioneri rrezikon të shkarkohet nga detyra
1.Kur shoqërohet me persona që janë nën ndjekje penale ose janë subjekte të një procedimi penal.

2.Kur përfiton në mënyrë të padrejtë dhurata dhe favore për shkak të funksionit.

3.Kur bën sjellje, akte dhe veprime që krijojnë përfitime të padrejta ose dëme për palët pjesëmarrëse në gjykim.

4.Kur nuk njofton kryetarin apo organet kompetente, për ndërhyrje ose ushtrimin e formave të tjera të ndikimit të papërshtatshëm nga avokatët, funksionarët politikë, funksionarët publikë dhe subjekte të tjera.

5.Për çdo lloj ndikimi tjetër të papërshtatshëm në ushtrimin e detyrës të një anëtari tjetër.

6.Për mospërmbushje të pajustifikuar të funksionit të tij.

7.Për heqje dorë të kryerjes së atyre veprimeve që nuk bazohen në shkaqet e parashikuara në ligj.

8.Për shkelje të përsëritur të rregullave të solemnitetit dhe rregullave të sjelljes.

9.Për vonesë dhe zvarritje të përsëritur dhe të pajustifikuar të veprimeve procedurale gjatë ushtrimit të funksionit.

10.Për bërjen publike të mendimeve që ka dhënë vetë ose anëtarët e tjerë gjatë procesit që akoma nuk kanë marrë formën e një akti të bërë publik.

11.Për shkelje të detyrimit të konfidencialitetit dhe të mospërhapjes së informacionit.

12.Për bërjen e deklaratave publike dhe në media për çështjet, me përjashtim të komunikimeve të shtypit brenda kufijve të detyrës së tij.

13.Për parashtrim të shtrembëruar të fakteve në aktet e nxjerra.

14.Për përdorimin e mandatit të anëtarit për të realizuar përftime të pajustifikuara vetjake ose për të tjerët.

Struktura e Komisionit të Pavarur të Kualifikimit
Kryetari i Komisionit të Kualifikimit

-Kabineti
Këshilltar i Marrëdhënieve me Jashtë 1
Zëdhënës 1
Sekretare 1
-Komisionerë 11

-Njësia e Shërbimit Ligjor
Këshilltarë ligjorë 12
Këshilltarë ekonomikë 4

-Sekretari i Përgjithshëm
Sekretari i Përgjithshëm 1
Sekretar 1

Drejtoria e Përkthimeve

Drejtor 1
Përkthyes 3

Drejtoria ekonomike dhe Dokumentacionit, 31 punonjës
Drejtor 1

-Sektori i Financës dhe i Burimeve Njerëzore
Shef sektori 1
Specialist finance/buxhet 1
Specialist i burimeve njerëzore 1
Specialist i prokurimeve 1
Shofer i Kryetarit 1
Shofer i Komisionerëve 11
Shofer 1
Punonjës pastrimi 1
Magazinier 1
Teknik mirëmbajtjeje 1

-Sektori i Dokumentacionit

Shef sektori 1
Specialist arkiv/protokoll 1
Sekretare gjyqësore 4
Operator për zbardhjen e vendimeve 1
Specialist pritje me popullin 1
Specialist i botimeve/korrektor redaktor 1
Specialist IT 1

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne