Shqiperia

Peugeot 23 000 €, Volkswagen Tuareg, llogari në euro e dollarë, ja deklarimi pasuror i Veliajt e Ajola Xoxës

Open Spending Albania, krijuar nga Albanian Institute of Science & Open Data Albania, ka publikuar deklarimet pasurore të kryebashkiakut të Tiranës, Erion Veliaj.

Sipas Open Data.al, Veliaj në vitin 2013-tën ishte pronar 100% i një apartamenti banimi në Tiranë me sip. 111.2 m2, me blerje, vlera 5 115 200 lekë.

Ai kishte gjendje të llogarisë në valutë të huaj ku është zotërues me 50%, në vlerën 5 290 euro. Po ashtu, kishte gjendje të llogarisë në valutë të huaj ku është zotërues me 50%, në vlerën 7 500 dollar.

Veliaj ishte pronar 100% i veturës tip Peugeot, blerë në vitin 2008, vlera 23 000 euro dhe pronar 100% i veturës tip Volkswagen Tuareg, blerë në vitin 2013, vlera 6 000 euro.

Të ardhura neto në vlerën 1 591 120 Lekë nga paga si Kryetar i Bashkisë Tiranë, për vitin 2019.

Shtuar me 1 292 364.88 Lekë llogaria bankare me burim të ardhura nga paga, dietat dhe rimbursimet e biletave për lëvizjet jashtë vendit për pjesëmarrjet në aktivitetet ndërkombëtare.

Gjendja e llogarisë së Veliajt në 31.12.2019 ka qenë 3 669 075.18 Lekë. Pakësuar me 2 096.98 Euro llogaria bankare, gjendja e të cilës në 31.12.2019 është 27.64 Euro.

Veliaj disa llogari bankare në euro dhe dollarë, por që ia ka kaluar 100% në pronësi bashkëshortes së tij, Ajola Xoxa.

Llogari bankare në monedhën Euro e kaluar 100% në pronësi të bashkëshortes, Znj. Ajola Xoxa. Llogari bankare në monedhën Dollarë e kaluar 100% në pronësi të bashkëshortes, Znj. Ajola Xoxa.

Kredi bankare, marrë në 31.08.2015 në shumën 6 100 000 Lekë me afat 15 vjet, për të cilën është likuiduar në vitin 2019 detyrimi në shumën 720 840 Lekë dhe ka mbetur detyrimi i pashlyer në vlerën 5 044 754.61 Lekë.

Kartë krediti me limit shume 5 000 Euro me gjendje detyrimi 541.86 Euro në 31.12.2019. Nga shuma limit, kanë mbetur për tu përdorur 4 458.14 Euro në 31.12.2019.

Bashkëshortët, llogari bankare në monedhën Euro dhe Dollarë pranë Intesa San Paolo Bank me pjesë takuese 50% secili, të mbyllura në vitin 2019, fondet e të cilave janë transferuar në llogarinë rrjedhëse të Znj.Xoxa në monedhën Euro.

Shpenzuar shuma 720 840 Lekë si shlyerje të kësteve (principal plus interesa) të kredisë bankare të marrë në 31.08.2015 në shumën 6 100 000 Lekë.

Bashkëshortja Ajola Xoxa:

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare pranë Bankës Kombëtare Tregtare me gjendje 61 466.75 Euro me burim të ardhura nga ushtrimi i profesionit/punësimi.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare me gjendje 98 613.74 Euro. Burimi i të ardhurave të llogarisë është nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta, nga ushtrimi i profesionit, nga punësimi, nga shpërndarja e dividentit të shoqërive ku Znj. Xoxa është aksionar/ortak, nga transferimi i fondeve si rrjedhojë e mbylljes së llogarisë bankare në monedhën Euro, nga transferimi i fondeve pas mbylljes së llogarisë bankare të bashkëshortëve pranë Intesa San Paolo Bank në monedhën Euro dhe në Dollarë.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare në monedhën Lekë dhe Euro të mbyllura në 2019, fondet e të cilave janë transferuar në një llogari tjetër bankare të Znj.Xoxa në monedhën Euro.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, llogari bankare me gjendje 100 839.86 Euro me burim të ardhura nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta dhe nga shpërndarja e dividentit të shoqërive ku Znj. Xoxa është ortak/aksionar.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, zotëruese e 2 314 aksioneve të shoqërisë “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P të përfituara nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta në datë 24.02.2019.

Përfitimi i aksioneve është bërë në bazë të Vendimit Noterial datë 18.03.2019 “Vendim për lëshimin e trashëgimisë ligjore”, ku Znj. Xoxa është njohur si trashëgimtare e pasurisë së babait në masën 50%.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, zotëruese e 3/24 truall të regjistruar në ZVRPP Fier me sipërfaqe 2 940 m2, të përfituara nga çelja e trashëgimisë ligjore të babait pas ndarjes së tij nga jeta në datë 24.02.2019. Përfitimi pasurisë së paluajtshme është bërë në bazë të Vendimit Noterial datë 18.03.2019 “Vendim për lëshimin e trashëgimisë ligjore”, ku Znj. Xoxa është njohur si trashëgimtare e pasurisë së babait në masën 50%.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 1 680 000 Lekë si pagë nga shoqëria “Partners Laë” Sh.p.k me Nipt L81829013O me objekt aktiviteti “shërbime juridike/konsulencë ligjore”.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 851 116 Lekë si pagë nga shoqëria “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P.
Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 6 000 Euro nga qiradhënia, që do të arkëtohen në vitin 2020.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 3 497 456 Lekë nga shpërndarja e dividentit për rezultatin deri në vitin 2018 të shoqërisë “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 417 461 Lekë nga shpërndarja e dividentit për rezultatin e vitit 2019 të shoqërisë “Botime Enciklopedike” Sh.a me Nipt J61807025P, shumë që do të arkëtohet në vitin 2020.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 5 355 861 Lekë nga shpërndarja e dividentit për rezultatin e vitit 2019 të shoqërisë “Partners Law” Sh.p.k me Nipt L81829013O, të arkëtuara në Janar 2020.

Bashkëshortja, Znj. Ajola Xoxa, të ardhura në vlerën 300 111 Lekë nga paga pranë Operatorit të Sistemit të Transmetimit-OST për 3 muaj.
Subjekti (Bashkëshortja A. Xoxa) deklaron se ka edhe të ardhura të trashëgimisë pas vdekjes së babait, vendosura në tabelën të Dhëna Konfidenciale të Deklarimit Vjetor.

“Përmes këtij publikimi bëhen të njohura të ardhura vjetore nga paga, qira, pronësi intelektuale, të ardhura nga dividend, të ardhura nga çelje trashëgimie, dhurime, kompensime sipas vendimeve gjyqësore, të ardhura nga tituj tregtar, fonde investimi etj. Po njësoj sistemi bën të njohur edhe burimin dhe mënyrën e fitimit të pasurive të paluajtshme për mes legalizimeve, privatizimeve, konvertimit të tokave në terrene apo në kontrata porosi investimi.”

Klikoni më poshtë për të parë deklarimin e pasurisë për gjithë kryebashkiakët në vend!

Ardian       Guma http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1164

Adriatik           Zotka http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/26

Adriatik      Mema http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1192

Agim         Kajmaku http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1193

Agron              Malaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1169

Alma          Hoxha http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1165

Andis               Salla http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1170

Arif                  Tafani http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/347

Armando   Subashi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/138

Artur                Bushi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/141

Dhimitraq        Toli http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1171

Dionis        Imeraj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1166

Dritan              Leli http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/348

Eduard           Duro http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1172

Elton         Arbana http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1167

Erion               Isai http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1173

Erion               Veliaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/9

Ervin               Demo http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1168

Fatos               Tushe http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/42

Flamur          Golemi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/566

Fran                 Tuci http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/351

Fredi           Kokoneshi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/45

Gezim              Topciu http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/222

Gjoleke            Guci http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1180

Gjon                Gjonaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/330

Gledian          Llatja http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1181

Haxhi       Memolla http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1174

Ilir                 Xhakolli http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/267

Ilmi                Hoxha http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1175

Jorgo               Goro http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/53

Julian               Mema http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/331

Kastriot            Gurra http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/329

Klement           Ndoni http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/227

Klodian            Tace http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1182

Kreshnik   Hajdari http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1183

Kristo               Kico http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1176

Lefter              Alla http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1184

Liman              Morina http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/55

Lorenc          Tosku http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1177

Luiza               Mandi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/333

Majlinda          Bufi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/237

Majlinda          Cara http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1178

Majlinda       Qilimi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1179

Mark           Babani http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1185

Ndrec              Dedaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/336

Nuri                 Belba http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/597

Pali           Kolefski http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1188

Pellumb           Binaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1186

Pjerin               Ndreu http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/311

Qerim       Ismailaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1189

Rajmonda        Balilaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/61

Rakip               Suli http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/312

Redian             Krali http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1194

Rexhe        Byberi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1187

Safet          Gjici     http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1190

Shuaip             Beqiri http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/539

Sotiraq             Filo http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/62

Termet                  Peci http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/68

Tonin         Marinaj http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/361

Valbona   BishaSako http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/1191

Voltana          Ademi http://spending.data.al/sq/moneypower/view/id/207

/oranews