Etiketebesimtare

Opinion

Izolimi Për Shkak të Besimit

Nga Bujar Hysa بسم هللا الرحمن الرحيم Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mshirëplotit! Falenderimet i takojnë vetëm Allahut, Sunduesit të Botëve...

Opinion

Ramazani kaloi, xhemati dështoi

nga Faik Miftari. Në dy periudhat e kaluara kohore, 1989-1999 dhe 1999-2014, kemi pas një fluks të shtuar të prezencës së besimtarëve mysliman, të xhematit në...