FETVAJA E 100 DIJETARËVE DHE ORGANIZATAVE ISLAME BOTËRORE

Nga Izet Laçi

ME EMRIN E ALLAHUT MËSHIRUESIT MËSHIRËBËRËSIT

FETVAJA E 100 DIJETARËVE DHE ORGANIZATAVE ISLAME BOTËRORE
بسم الله الرحمن الرحيم
قال تعالى: ( إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُوْلَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ) ( البقرة – 159).
Allahu I Madhëruar ka thënë në Kuran: (Ata të cilët e fshehin atë që kemi zbritur prej argumentave dhe Udhëzimin, pasi është qartësuar për njerzit në Libër (Kuran) Ata, Allahu i mallkon dhe i mallkojnë edhe (engjejt) mallkues) Kurani: Sure el Bekare ajeti 159
Duke u bazuar në këtë urdhërim hyjnor, duke cuar në vend Amanetin dhe përgjegjësinë Legjitime Islame, Duke i dalë zot të Vërtetës. Duke bërë Xhihad me fjalën tonë. Dijetarët dhe Elita dhe Organizatat dhe Personalitetet Publike dhe i gjithë populli i Umetit Musliman në të gjitha anët e botës deklarojnë këto Parime Sheriatike si vijon:
1. Përkrahja e Rezistencës dhe Besnikëria ndaj saj..
Ajo që Rezistenca Palestineze po bën sot në Gaza, është lufta ndaj Pushtuesit dhe Agresionit të tij. Për të mbrojtur Gazan, Xhaminë Aksa dhe të gjithë popullin tonë Palestinez. Kjo luftë e Rezistencës Konsiderohet Xhihad i Shenjtë dhe Legjitim. Është Fryti më i Lartë i Islamit. Dhe se Rezistenca jonë Legjendare është pjesë e jona dhe ne jemi pjesë e tyre. Jemi me ta dhe me të gjithë ata që janë në anën e tyre. Dhe jemi armiq të armiqve të tyre. Dhe se kushdo që mban anën e Jehudinjve dhe të Krishterëve dhe bëhet me ta kundër Palestinezëve dhe muslimanëve, ai do të llogaritet prej tyre. Pasi Allahu ka thënë në Kuran: (O ju që keni besuar! Mos u bëni miq të Jehudinjve e të Krishterëve. Ata janë miq të njeri-tjetrit. Kush bëhet miku i tyre, konsiderohet prej tyre. Allahu nuk i udhëzon kurrsesi njerëzit zullumqarë) Kurani: Sure el Maide ajeti 51

2. Xhihadi që po zhvillohet sot në Palestinë, është Xhihad mbrojtës dhe obligohet për të gjithë muslimanët: Agresioni i Zionistëve mbi Gaza, Kuds, Xhaminë Aksa, dhe krejt Palestinën; agresioni i tyre ndaj Islamit, ndaje jetës, nderit dhe pronës së Muslimanëve duhet patjetër të ndalohet me Xhihad. Dhe ky Xhihad është bërë Obligim për të gjithë muslimanët që kanë mundësi. Ky Xhihad obligohet derisa ky agresion të ndalojë përfundimisht.

3. Zbrapsja nga ndihma e Gazas konsiderohet si zbrapsje nga Xhihadi në ditën e luftës..
Agresioni mbi Gaza dhe Palestinë Obligon të gjithë muslimanët brenda Palestinës që ta luftojnë atë. E nëse ata nuk munden dot ta përballojnë atë, obligohen të gjithë muslimanët që kanë mundësi, nga shtetet kufitare me Palestinën. Kushdo që zbrapset, qoftë nga brenda Palestinës, gjithashtu edhe nga shtetet kufitare me Palestinën, atëherë kjo zbrapsje konsiderohet zbrapsje nga Xhihadi. Ai do të mbajë përgjegjësitë e tij para Allahut, aq sa është dëmi i mospjesmarrjes së tij në këtë Obligim Hyjnor. Allahu i Madhëruar thotë në Kuran: (Përveç atij që kthehet për të luftuar ose për tiu bashkëngjitur një grupi tjetër (Lëvizje taktike luftarake) Kush ua kthen atyre shpinën, në atë moment ai ka tërhequr kundër vetes hidhërimin e All-llahut dhe vendi i tij është Xhehennemi. E ai është përfundim i keq.) Kurani: Sure El Enfalë, Ajeti 16‏

4. Mbyllja e pikave kufitare dhe e kufinjve, konsiderohet Tradhëti ndaj Allahut dhe Pejgamberit të Tij.
Obligohen me Sheriat të gjitha shtetet kufitare që të hapin me urgjencë kufinjtë dhe pikat kufitare të kalimit të Ndihmave aq shumë emergjente për Gazan. Për të parandaluar Katastrofën Humane aq të rëndë. Për të parandaluar gjithashtu edhe Genocidin dhe Spastrimin Etnik që po ndodh aktualisht ndaj popullit të Gazas. Nuk lejohet për asnjë arsye dhe asnjë mënyrë, mbyllja e Kufinjve. Sidomos Pika Kufitare e Rafahut. Që konsiderohet Arteria Jetike që furnizon Gazan me mjetet e nevojshme për të jetuar. Vazhdimi i Mbylljes së kësaj pike kufitare konsiderohet Tradhëti ndaj Allahut dhe Pejgamberit të Tij. Dhe Kushdo që ka mundësi ti ndihmojë Popullit të Gazas dhe nuk e bën qoftë edhe duke mbajtur të mbyllur kufirin, Konsiderohes si pjesmarrës në vrasjen e tyre. Dhe mban përgjegjësi të madhe para Zotit në ditën e Kijametit. Kushdo që e mban të mbyllur Pikën e Rafah, qoftë institucion Ushtarak, Politik, i Sigurisë konsiderohet Tradhëtar dhe ndër gjynahet më të mëdha para Allahut, në Kijamet. Por Përgjegjësia e tyre duhet të jepet Llogari edhe në Gjykatat e kësaj Bote. Gjithashtu kjo mbyllje dhe Bllokim, konsiderohet Bashkëpunim me Armikun Pushtues. Bashkëpunim në vrasjen e Popullit tonë në Gaza dhe përdhunimin e vendeve tona të shenjta.
5. BOJKOTI I PËRGJITHSHEM
Obligohet bojkot i përgjithshëm I Armikut, Politikisht, Ekonomikisht, Akademikisht, në Turizëm, në Sport, dhe në cdo fushë tjetër të jetës. Bojkoti Ekonomik bëhet duke ndaluar blerjen dhe konsumimin e produkteve të prodhuara direkt nga Armiku, ose në mënyrë indirekte. Gjithashtu Obligohet Bojkoti i të gjitha kompanive, fabrikave dhe qeverive, organizatave dhe individëve që përkrahin armikun zionist. Cdo marrdhënie me këtë armik ose me ata që bashkëpunojnë me të, është HARAM I MADH.. DHE FESAD I MADH.. Ky Bojkot konsiderohet pjesë e Xhihadit të shenjtë në formën ekonomike, Sportive, Akademike, dhe cdo forme tjetër Xhihadi.. ‏
6. MARRVESHJET E PAQES ME ARMIKUN ZIONIST, KONSIDEROHEN TË PAVLEFSHME PREJ SHERIATIT TË ISLAMIT
Të gjitha marrveshjet e Paqes dhe Natyralizimit me Entitetin Zionist, konsiderohen të Pavlefshme sipas Sheriatit Islam. E është Haram të aplikohen ato marrveshje. Gjykimi i tyre është pavlefshmëria juridike islame. Bazuar në Hadithin e Pejgamberit a.s: Besa e Muslimanit është një. Vlen edhe prej më të voglit të tyre. Prandaj kush thyen besën e një Muslimani, ka Mallkimin e Allahut, engjëjve të tij dhe gjithë njerëzve. E nuk pranohet prej tij asnjë veprim ) Hadith tek Buhariu dhe Muslimi.
7. TOKA E PALESTINËS ËSHTË VAKËF.. Nuk lejohet shitja e asnjë pëllëmbe të saj, as dhurimi dhe as braktisja e saj..
Toka e Palestinës është Vakëf Islam deri në Ditën e Kijametit. Nuk lejohet me Unanimitet të Umetit Musliman, që të hiqet dorë qoftë edhe një pëllëmbe prej saj. As nuk lejohet shitja, as dhurimi dhe as dhënia në përdorim palëve të tjera jo islame. Qofshin ata brenda Palestinës ose jashtë saj. Nuk mund ta tjetërsojë këtë Vakëf Islam askush brenda Palestinës, qofshin ato institucione politike apo administrative. Dhe nuk lejohet për asnjë arsye, asnjë shkak dhe asnjë kondicion, që të tjetërsohet ky Vakëf Islam. E kushdo që e bën këtë, konsiderohet veprim i pavlefshëm dhe muslimanët nuk obligohen ta respektojnë atë tjetërsim. Sepse është tjetërsim I PAVLEFSHËM..
Kushdo që e pushton tokën Palestineze ose shtëpitë e Palestinës, qoftë ai entitet ushtarak apo politik, konsiderohet entitet armik. Nuk mund të konsiderohet askush prej njerëzve të këtij Entiteti armik që pushton tokën e Palestinës, si një Civil dhe njeri në paqe. Pavarësisht gjinisë së tij dhe statusit që ka..
8. MOBILIZIMI I PËRGJITHSHËM PËR TË LUFTUAR AGRESIONIN DHE NDIHMUAR GAZAN DHE PALESTINËN..
Populli i Gazas dhe Palestinës e kanë obliğim të bëjnë detyrën e tyre të shenjtë. Xhihadin dhe luftën ndaj kriminelëve Zionistë, që po vrasin popullin tonë në Gaza dhe Palestinë. Obligohen shtete fqinje me Palestinën që të bëjnë detyrën e tyre të Xhihadit dhe të hapin Kufinjtë për Muxhahidet që duan të marrin pjesë në këtë Xhihad, duke iu bashkuar Rezistencës dhe në ndihmë të saj. Duke luftuar agresionin që po i lufton aktualisht. Për të mbrojtur dhjetëra mijëra jetë të kërcënuara seriozisht me vdekje ose me gjymtime të rënda. Dhe shumë dëme të tjera. Ndërsa pjesa tjetër e Muslimanëve duhet ta ndihmojnë Xhihadin në të gjitha format që munden. Me Fjalën e tyre me Bojkotin e tyre, me ndihmën ekonomike, me Protesta, dhe me ngritjen e Kauzës Palestineze ndërkombëtarisht. Qeveritë Muslimane duhet të ndërpresin marrdhëniet diplomatike dhe përzënien e ambasadorëve dhe ushtrimin presion popullor mbi institucionet vendimmarrëse.
Cdo Individ Musliman ka obliğimin e vet në këtë mobilizim të përgjithshëm në rrugë të Allahut, sipas pozicionit të tij, dhe mundësive që ka. Të gjithë do të shpërblehen nga Allahu për Xhihadin e tyre, dhe konsiderohen ndihmues për atë që ka kontribuar, me nijet të sinqertë, me fjalë dhe me lutje për muxhahidët, me ndihmë ekonomike, dhe së fundi edhe me xhihadin fizik kundër armikut pushtues dhe luftën e tyre në Gaza dhe në Palestinë.
9. ZGJERIMI I LUFTËS NË RAJON DHE NË BOTË..
Vazhdimi i agresionit të Armikut në të gjitha format dhe vazhdimi i përkrahjes së tij, ose heshtja ndaj tij, rrezikon të përhapë konflikte të mëdha në botë. Që mund të cojë në shkatërrime të mëdha dhe përhapjen e konfliktit, pasojat e së cilës mund të jetë të tmerrshme. Për këtë arsye i bëjmë thirrje botës së lirë dhe cdo individi fisnik në botë, që të bëjë cfarë mundet dhe sam ë shpejt, për ta ndaluar këtë të keqe të Njerëzimit, këtë armik dhe krimet e tij.
10. NUK KA ASPAK DYSHIM, SE KËTË ARMIK DO TA MUNDIM..
Përgëzimet e Fitores vijnë rradhazi dhe gjithmonë në rritje. Por dihet se Fitorja arrihet me Durim të madh. Dhe se Premtimi i Allahut është i Vërtetë. E ne jemi të sigurtë për fitoren e madhe të Muxhahidëve dhe atyre që po rezistojnë në Palestinën tonë, në tokën e shenjtë. Gjithashtu jemi të bindur në Premtimin e Allahut se ka për ti shkatërruar zullumqarët zionistë dhe ka për ti poshtëruar ata. Kjo është një cështje e vulosur dhe Caktimi për të është dhënë prej Allahut, kur thotë: (Kanë për ta marrë vesh zullumqarët, cfarë përfundimi do të kenë) Kurani: Sure esh Shuara 227
Kjo Fetva është qartësim për Muslimanët dhe për të gjithë botën. I dëshmojmë Allahut se ne nuk do të ndalojmë dhe nuk do të hezitojmë në ndihmë të Popullit tonë të plagosur por shumë qëndrestar të Gazas dhe të gjithë Palestinës. Dhe se ne i lutemi Allahut që kushdo që ka kontribuar në këtë Fetva, kushdo ka ndihmuar, shpërndarë, sqaruar, dhe përkthyer, që ta gjejë atë në ditën kur cdo punë e mirë do ti paraqitet besimtarëve në Kijamet.

O Allah pranoji dëshmorët tanë, shëroji të plagosurit tanë, forcoji Muxhahidët tanë, dhe bashkoji dijetarët tanë dhe ruaji nga intrigat e armiqve. AMIN.
Allahu thotë në Kuran: (Allahu ka vendosur, do të fitoj Unë dhe të Dërguarit e Mi. Sepse Allahu vërtetë është i Fuqishmi dhe Triumfatori)

FIRMËTARËT E FETVASË:
Organizatat dhe Unionet dhe Shoqatat: ‏
1. Liga e Dijetarëve Muslimanë.
2. Liga Botërore e Juristëve
3. Organizata Botërore e mbrojtësve të Pejgamberit a.s
4. Liga e Dijetarëve të Ehli Sunetit
5. Unioni Sudanez i Dijetarëve dhe Imamëve dhe Ftuesve.
6. Liga e Dijetarëve dhe Ftuesve të Afrikës së Jugut
7. Organizata e Dijetarëve Muslimanë të Libanit
8. Shoqata e Ehli Sunetit në Palestinë
9. Organizata e Dijetarëve të Sudanit
10. Liga e Dijetarëve të Palestinës
11. Organizata e Dijetarëve të Palestinës, në Liban.
12. Shkolla Dar el Hadith, Imam Buhariu Sirvan, Belushistan, Iran.
13. Rrjeti i Specialistëve të Elektronikës
14. Organizata e Dijetarëve të Palestinës
15. Liga e Dijetarëve të Sirisë
16. Liga e Dijetarëve të Marokut

DIJETARËT E ISLAMIT
1. Shejh Muhamed Hasen Dido
2. Shejh Abdul Mexhid Zindani
3. Dr. Hemam Seid
4. Dr. Ahmed Haua
5. Dr. Zaglul Nexhar
6. Prof. Dr. Ahmed Rejsuni
7. Dr. Hasen El KEtani
8. Prof. Dr. Nuredin Hadimi
9. Shejh Muhamed Iued
10. Prof. Dr. Uasfi Ashur
11. Shejh Muhamed Saghir
12. Dr. Neuaf Tekruri
13. Prof. Dr. Xhemal AbduSetar
14. Prof. Dr. Meruan Ebu Res
15. Prof. Dr. Abdul Haj Jusuf
16. Dr. Atije Adlan
17. Dr. Hudhejfe Abdullah Azam
18. Dr. Hatim Abdul Adhim
19. Dr. Amir Karan
20. Dr. Muhamed Seid Bekr
21. Dr. Muhamed bin Salem el Yafii
22. Prof. Dr. Muhamed Jusuf Shati
23. Prof. Ahmed el Umeri
24. Dr. Muhamed Hajri Musa
25. Shejh Muhamed ibn Umer Al Shejh Musa
26. Dr. Selman Saudi
27. Shejh. Islam Gamri
28. Muhamed Seid Bah
29. Shejh Ibrahim Sik Senegali
30. Dr. Abdullah AbdulMexhid Zindani (Jemen)
31. Prof. Dr. Fuad Muhamed Belmoden
32. Dr. Shejh Mahmud Abdul Aziz El Ani (Irak)
33. Dr. Abdu Settar Abdul Xhebar (Irak)
34. Shejh Tayis Xhemili
35. Dr. Sead Yasin
36. Dr. Husein Abdul Al
37. Dr. Hasen Selman
38. Prof. Valo Mustafa Sar
39. Dr. Murauh Nassar
40. Dr. Muhamed Hemam Mulhim
41. Prof. Firas Rijad Sakkal (Siri)
42. Dr. Ibrahim Mehna
43. Dr. Salih El Rakib (Palestinë)
44. Dr. Mahmud Seid Shexhravi
45. Umer Xhejusi
46. Dr. Kasim Sauan
47. Dr. Abdu Samed Rida (Marok)
48. Ahmed Shamil Muhamed Isa
49. Dr. Muhamed Ali Beyud
50. Shejh Ahmed El Haxh Hasen Mizjan
51. Shejh Muhamed el Haxh
52. Shejh Muhamed Selim bin Dudo
53. Shejh Xhelaledin bin Umer El Himsi (Liban)
54. Shejh Abdul Mutalib Abdullah (Nigeria)
55. Rijad Bostanxhi
56. Dr. Rahmetullah Zahid (Afganistan)
57. Dr. Abduselam Al Xhalidi
58. Shejh Ejmen Abdurrahman
59. Dr. Usame bin AbdulKerim Othman (Siri)
60. Shejh Halid Tafur (Siri)
61. Dr. Abdul Mexhid Abdullah Dije
62. Shejh Velid Husejn Hamdush Idrisi (Rusi)
63. Ebu Hashir Mufid Ahmed (Pakistan)
64. Shejh Muhamed Daniel Sadiki (Pakistan)
65. Shejh HAfidh Abdul Metin (Pakistan)
66. Shejh Muhamed Salih bin Muhamed Muvefik El Murbia (Siri)
67. Shejh Isa El Ensari
68. Prof. Abduselam El MExhidi (Katar)
69. Dr. Abuduselam Besjuni
70. Dr. Muhamed Beyud Temimi
71. Shejh Abdunasir Ahmed Alvan (Siri)
72. Prof. Dr. Ramadan Hamis (Katar)
73. Dr. Abduselam Bilaxhi (Marok)
74. Dr. Ahmed Muhamed Sharkavi (Egjipt)
75. Dr. Xhemal Ebu Hasan (Jordani)
76. Prof. Shejh Ismail Berekat (Siri)
77. Shejh Neshat Ahmed (Egjipt)
78. Dr. Muhamed Jusri Ibrahim
79. Prof. Dr. Semir Xhelul (Siri)
80. Shejh Abdullah Abdul Mexhid Etheri (Turqi)
81. Dr. Shejh Nasir Hunejni (Saudi)
82. Dr. Shejh Safa Daui
83. Shejh Ahmed Husni Shenkiti (Marok)
84. Prof. Dr. Sejid Muhamed Mevlavi (Kuvajt)
85. Shejh Muhamed Emin Talib Jusuf
86. Dr. Shejh, Ahmed Mezis AbdulHak
87. Dr. Shejh. Muhtar Emin
88. Prof. Dr. Muhamed Abdullah Uvejd
89. Prof. Shejh Abdu Rustem (Siri)
90. Shejh Abdullah Shejbani
91. Shejh Ahmed Haluf Edib (Siri)
92. Shejh Muhamed Hamade (Siri)
93. Muhamed Auam
94. Shejh Muhamed Maksud Afifi
95. Shejh Adil Hasen Emin Harazi (Katar)
96. Shejh. Dr. AbduRrahman bin Umejr Nuajmi (Katar)
97. Prof. Muhamed El Ahmeri
98. Shejh Dr. Muhamed Ubejd Hexhiri (Kuvajt)
99. Shejh Ahmed Iuedi
100. Prof. Dr. Hajder Ahmed Safih (Jemen)
101. Dr. Munif Shemri (Kuvajt)
102. Shejh Mudethir Ahmed Ismail El Bahi (Sudan)
103. Shejh Salih Salih (Siri)
104. Shejh Muhamed Halid Xhudan (Kuvajt)
105. Dr. Beshir Hasen (Kanada)
106. Shejh. Dr. Abdurrahman Ahmed (Siri)
107. Dr. Fajsal Muhamed Hamed (Kuvajt)
108. Shejh Muhamed Abdu Semia Reslan (Egjipt)
109. Dr. Xhasim Fehad (Kuvajt)
110. Muhamed Halife Bu Nasiri (Kanada)
111. Shejh Abdu Rrahman bin Hasen Kadua (Libi)
112. Shejh Iliaz Kuvejsim (Tunizi)
113. Dr. Salih Keshif (Palestine)
114. Dr. Mahmud Shuejbiki
115. Prof. Xhihad bin Abdul Vehab Hiti (Siri)
116. Shejh Abdu Rrahman Kuki (Siri)
117. Dr. Muhamed Ferid Hasen Ahmed (Sudan)
118. Dr. Umer bin Salih Benuamar (Tunizi)
119. Shejh Nasir Rrizk Abdul Fetah (Egjipt)
120. Shejh Husam bin Jusuf Xhezar (Palestinë)
121. Shejh Halid Fethi Halid Aga
122. Shejh Abdullah bin Fajsal El Ehdel (Jemen)
123. Shejh Ashri Imran Hashim (Egjipt)
124. Muhamed Abdul Mumin Abdul Muati Bedui Haxh Ali (Kanada)
125. Shejh Abdul Kadir Haxhi
126. Dr. Ali Ebu Kasim BuSejfi (Libi)
127. Dr. Ibrahim Muhamed Emin Keli (Mauritani)
128. Shejh Ahmed Sejid Haxh (Mauritani)
129. Shejh Mahmud Zelavi (Egjipt)
130. Shejh Ali Gafari (Gaza)
131. Shejh Mubarek Hamed Merri (Kuvajt)
132. Shejh Id Hajs Samadi (Kuvajt)
133. Shejh Dr. Usame Muhamed Hashim Nuri (Egjipt)
134. Shejh Mustafa Muhamed Mustafa Houli (Egjipt)
135. Ebu Bekr Husein Ankari (Cad)
136. Shejh Abdul Kudus Maruf (Britani)
137. Shejh Muhamed Abdul Kerim
138. Shejh dr. Muhamed Abdullah Shuaf (Mauritani)
139. Shejh Hasen Selman (Eritrea)
140. Dr. Ala Shear (Malajzi)
141. Muhamed Muhtar Muhamed Almami (Mauritani)
142. Shejh Mahfudh Ibrahim (Mauritani)
143. Shejh Muhamed Talha bin Ihsan (Bangladesh)
144. Shejh Samih Kandil (Katar)
145. Prof. Fahd Nuar Utejbi (Kuvajt)
146. Shejh Turki bin Ubejd Al Mehran Merri (Katar)
147. Shejh Adil Ahmed Hamid
148. Prof. Dr. Atije Abdul Meuxhud Ibrahim (Egjipti)
149. Shejh Ahmed Muhamed Abdul Xhevad Muhamed
150. Shejh Muhamed Aman Resuli (Afganistan)
151. Dr. Yasir Gauthani (Siri)
152. Dr. Xhasir Ude (Kanada)
153. Shejh Muhamed Mustafa Muhamed
154. Shejh Abdul Munaim Muhamed
155. Shejh Muhamed Muhibu Rrahman Measum (Bangladesh)
156. Shejh Abdul Mutalib bin Abdul Mutalib bin Muhamed Batsh (Egjipt)
157. Shejh Xhaferr Talhavi
158. Dr. Ahmed Vahid Ahmed Kasim
159. Dr. Abdu Rrezak Mukri (Algjeri)
160. Shejh Jahja bin Ahmed Rashidi (Jemen)
161. Shejh Ahmed Busak Medeni (Algjeri)
162. Prof. Dr. Nuredin Umeri (Algjeri)
163. Shejh Xhan Murad Soner (Turqi)
164. Shejh Abdullah Celik (Turqi)
165. Prof. Dr. Jusuf Abdu Laui (Algjeri)
166. Shejh Ahmed bin Ibrahim Ebu Ajnejn
167. Dr. Velid Sejid Imam Ismail (Egjipt)
168. Dr. Hamid Abdullah Ali
169. Prof. Dr. Tarik Tauari (Kuvajt)
170. Dr. Xheman Harbesh
171. Dr. Selim Shemri
172. Dr. Xherah Naif Fadli (Kuvajt)
173. Prof. Dr. Ali Dherjan Xhaferi Anzi (Kuvajt)
174. Dr. Husein Xhaliab Saidi (Kuvajt)
175. Dr. Velid Ibrahim Anxheri (Kuvajt)
176. Prof. Dr. Halid Ebu Safi Matiri (Kuvajt)
177. Dr. Saud Abdul Aziz Duseri (Kuvajt)
178. Dr. Said Saud Numis (Kuvajt)
179. Prof. Muhamed Ismail Rrashid (Kuvajt)
180. Shejh Abdul Vahid Dehuari (Iran)
181. Shejh Muhamed Alim Hakimi (Iran)
182. SHejh Isa Ensari
183. Dr. Shejh Halid Medhkur (Kuvajt)

/gazetaimpakt

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne