Shqiperia

KLSH kallëzon ish-kryetarin e bashkisë Finiq dhe dy zyrtarë: I shkaktuan 77 mln lekë dëm shtetit

Kontrolli i Lartë i Shtetit ka kallëzuar në Prokurorinë e Posaçme Anti-Korrupsion ish-kryebashkiakun e Finiqit, Leonida Hristo dhe zy zyrtarë të tjerë, ish-përgjegjësin e sektorit të procedurave të prokurimit dhe ish-përgjegjësin e sektorit juridikkanë.

Sipas KLSH këta tre ish-zyrtarë i kanë shkaktuar shtetit një dëm me vlerë 77 milionë lekë.

“Zyrtarët e kallëzuar penalisht kanë shkaktuar dëm ekonomik 77 milionë lekë. Gjatë auditimit u konstatuan shkelje dhe parregullsi”, thuhet në njoftimin e KLSH-së.

Njoftimi i plotë:

Kontrolli i Lartë të Shtetit, në zbatim të programit të tij të auditimit Financiar dhe tëPërputhshmërisë me nr. 1048/1, datë 24.12.2019, ka përfunduar auditimin në Bashkinë Finiq, përveprimtarinë nga data 01.01.2017 deri më 31.12.2019.Me Vendimin nr. 28, datë 30.04.2020 të Kryetarit të KLSH-së, është miratuar Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe me shkresën nr. 1048/13, datë 04.05.2020, me qëllimpërmirësimin e gjendjes i janë rekomanduar Bashkisë Finiq, masa me karakter organizativ; masapër shpërblimin e dëmit ekonomik të shkaktuar në vlerën totale 77 milion lekë, përdorim tëfondeve publike pa Ekonomicitet, Eficencë dhe Efektivitet në vlerën 136.7 milion lekë dhe të ardhura të munguara në vlerën prej 55 milion lekë.

Gjatë auditimit u konstatuan shkelje dhe parregullsi të dispozitave ligjore në fushën e prokurimitpublik, kryesisht në përzgjedhjen e procedurës së prokurimi, vlerësimin e ofertave ekonomikeduke vepruar me dy standarte vlerësimi, përdorimit të sistemit SEP nga anëtarët e NJHDT dheKVO, administrimit të dokumentacionit fizik etj.

Për 12 (dymbëdhjetë) procedura prokurimi ku është konstatuar vendosje e kritereve jo nëpërputhje me objektin e prokuruar dhe zërat e preventivit të objektit, duke ulur numrin epjesëmarrësve në procedura.Për 14 (katërmbëdhjetë) procedura të prokurimit për kualifikikim dhe shpalljen fitues pa tëdrejtë të operatorë ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura në DST, dukemos garantuar kryerjen me cilësi e sukses të kontratës, me pasojë përdorim të fondevepublike për investime, pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet në vlerën totale 136,713,771 lekë, në kundërshtim me kërkesat ligjore si dhe në shkelje të parimit të barazisë para ligjit.Për të gjitha procedurat e prokurimit është konstatuar se OE apo BOE pjesëmarrëse kanë qenë nëkushtet e mos plotësimit të dispozitave ligjore të LPP, pasi nuk plotësojnë disa nga kriteret eDST dhe në kushtet kur nuk ka pasur operator të tjerë pjesëmarrës në garë, KVO duhet tëanulonte procedurën/at dhe zhvillonte procedurë të re, duke analizuar shkaqet e dështimit tëprocedurës dhe përmirësuar kriteret e vendosura të cilat kanë çuar në mospjesëmarrjen e OE.Vlerësimi jo i drejtë i operatorëve pjesëmarrës në garë, ka sjellë për pasojë veprime nëpaligjshmëri të përdorimit të fondeve për vlerën prej 136,713,771 lekë1

Për 15 (pesëmbëdhjetë) procedurat të prokurimit për të cilat është konstatuar kualifikimdhe shpallje fitues të Operatorëve Ekonomik (OE) apo Bashkimit të OperatorëveEkonomik (BOE) të cilët nuk plotësojnë kriteret për kualifikim apo në kushte të njëjta meOE/BOE e tjerë të skualifikuar, veprime të cilat kanë çuar në paligjshmëritë fondeve të prokuruar me efekt negativ në buxhetin e bashkisëpër vlerën 41,773,524 lekë.Secili vendim i KVO për të shpallur tues OE apo BOE nuk është i drejtë dheOE/BOE duhej të ishte s’kualifikuar dhe Titullari i AK duhet të kishte anuluarsecilën procedurë për të rishpallur një procedurë të re prokurimi, veprimeme pasojë shkelje të barazisë në tendera.Veprime në kundërshtim e mospërputhje me nenin 1, pika 1, 2/a/b/c/ç/dh, nenin 2, 24, 33, nenin46/1 1; nenin 53/3, 5, të ligjit nr. 9643 “Për prokurimin publik”, datë 20.11.2006, i ndryshuar,nenin 36 “Procedura me negocim, pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”, nenin 56, 61dhe 77 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, tëndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017.KLSH, me qëllim përmirësimin e situatës i ka rekomanduar Bashkisë Finiq masa me karakterorganizativ në lidhje me eleminimin e praktikave që kanë sjellë impakt negativ në buxhet,kryesisht në fushën e tatim taksave, të ardhura të munguara në vlerën 55,334 mijë lekë.Për këto shkelje dhe të tjera, KLSH ka kryer pranë Strukturës së Posaçme kundër Korrupsionitdhe Krimit të Organizuar, me shkresën nr. 1048/15, datë 11.05.2020 kallëzim penal ndaj L.H.me detyrë ish-Kryetar i Bashkisë në cilësinë e titullarit të Autoritetit Kontraktor, F.P. me detyrëish-Përgjegjës i Sektorit të Prokurimeve në Bashkinë Finiq, në cilësinë e Kryetarit të Komisionittë Vlerësimit të Ofertave (KVO) dhe Kryetarit të Njësisë së Hartimit të Dokumenteve të Tenderit(NJHDT) dhe L.K. me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit Juridik, në cilësinë e Kryetarit dheanëtarit të NJHDT, për konsumimin e elementëve të veprave penale “Shkelje e barazisë sëpjesëmarrësve në tender apo ankande publike”, “Falsifikim i dokumenteve” dhe “Hyrja epaautorizuar kompjuterike”, parashikuar nga nenet 258, 186 dhe 192/b, të Kodit Penal.Shënim: Në web-in e KLSH gjendet i plotë Vendimi nr. 28, datë 30.04.2018 i Kryetarit të KLSH-së, në lidhje me këtë auditim./Tpz

OPINIONE