‘Operacioni’ 3 ditor, Thesari kalon miliona lekë nga disa institucione por përfituesit klasifikohen si ‘sekret’. Ku po shkojnë paratë?!

Opendata ka publikuar sot të dhënat e marra nga Thesari i Shtetit mbi disa pagesa që kanë kryer disa institucione si Bashkia Tiranë, QSUT, Ministria e Turizmit Fondi Shqiptar i Zhvillimit dhe disa bashki në vend për tre ditë nga data 9 deri më 11 shtator ku mungon përfituesi dhe detajimet e tjera të kontratës.

Janë miliona lekë që për tre ditë janë transferuar nga buxheti i shtetit drejt kontraktorëve ‘sekretë’, ndërsa nuk janë dhënë as detaje mbi kontratat e nënshkruara mes institucioneve shqiptare dhe palës në lllogarinë e të cilave kanë kaluar miliona lekë.

Sipas Opendata në transaksionet e kryera mungon informacion për identitet klient përfitues dhe përshkrim fature. Deri tani këto lloj pagesash janë bërë të tilla vetëm për institucione si Shërbimi Informativ apo Axhensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, të cilat aplikojnë kontrata sekrete apo pagesa që janë sekret me arsyetimin e sigurisë institucionale dhe kombëtare.

Ndërkohë në vitin 2012 qeveria lajmëroi publikisht se në kuadër të angazhimit në Partneritetin për Qeverisje të Hapur OGP do të publikonte çdo ditë të plota të dhënat për pagesa thesari për çdo institucion buxhetor. Këto të dhëna kanë informacion të plotë për vlera, institucion buxhetor pagues, serial fature, emër klient përfitues, kategori dhe përshkrim fature.

Prej shkurtit 2012 çdo ditë Ministria e Financave zbardh tabelën me transaksionet e datës. Rast përjashtimor ndër vite kanë bërë pagesat për kontrata të klasifikuara (sekrete) të Institucioneve si ShIK dhe AKSHI ku në çdo rast jepet përshkrimi i faturës. Në rastet e urdhëruara në datat 9, 10 dhe 11 shtator kemi mungesë informacioni për identitet klienti dhe përshkrim fature çka e bën të munguar aksesin publik mbi mënyrën se ku po shkojnë dhe si po shpenzohen para të taksapaguesve.

Postimi i Opendata në Facebook:

Pagesa në Thesar për të cilat nuk po publikohet identiteti Klientit Përfitues, përshkrimi me bazë ligjore dhe të dhëna kontratë e faturë.

A janë këto Kontraktime Sekrete, Të Klasifikuara , Kofidenciale apo për Nevoja Thelbësore të Shtetit?

Në datat 9 ; 10 dhe 11 shtator, Thesari i Shtetit ka publikuar të dhëna për pagesa në formatin e informacionit të censuruar. Konkretisht mungon informacion për identitet klient përfitues dhe përshkrim fature. Deri tani këto lloj pagesash janë bërë të tilla vetëm për institucione si Shërbimi Informativ apo Axhensia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit, të cilat aplikojnë kontrata sekrete apo pagesa që janë sekret me arsyetimin e sigurisë institucionale dhe kombëtare.

Institucionet nuk kanë bërë asnjë njoftim për këto lloj pagesash me informacion të munguar për Përfituesit apo Klientët.

Në muajin mars 2020 gjatë javëve të para të Gjendjes së Emergjencës së krijuar për shkak të Pandemisë Covid-19, Qeveria Shqiptare filloi të aplikojë Kontraktime për Nevoja Thelbësore të Shtetit edhe në kontratat për blerje për shkak të situatës Covid19. Kontratat për Interesa Thelbësor të Shtetit përmbajnë element të kontraktimit në kushte emergjence dhe jo me publikim të plotë të elementëve të kontratës. Ekzistenca e këtyre kontraktimeve me pak element për akses dhe transparencë të gjerë, publikisht u mohua nga përfaqësues të lartë të Qeverisë.

Konkretisht në datën 10 Shtator janë urdhëruar për ekzekutim transaksione për të cilat tabela përkatëse e Ministrisë së Financave, Transaksione Thesari nuk shfaq identitet për përfituesin dhe përshkrimin e faturës:

4 pagesa nga Institucioni Qendra Spitalore Nënë Tereza me vlere totale (për të katra) 177 383 908 Lekë (njëqind e shtatëdhjetë e shtatë milion e treqind e tetëdhjetë e tre mijë e nëntëqind e tetë lekë). Ekuivalent me 1.44 milion euro. Link të gjitha transaksionet e kësaj date për QSUT mes tyre edhe katër transaksionet ku mungon informacion për Furnitorin janë http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-10/to_date_…

2 pagesa të urdhëruara në datën 9 shtator nga Bashkia Tiranë me vlerë total 95 257 909Lekë (nëntëdhjetë e pesë milion e dyqind e pesëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e nëntë lekë). Ekuivalent në euro rreth 771 mijë euro. http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-09/to_date_…

Ministria Turizmit dhe Mjedisit ka paguar 11 839 650 Lekë (njëmbëdhjetë milion e tetëqind e tridhjetë e nëntëmijë e gjashtëqind e pesëdhjetë Lekë) për një klient/furnitor apo përfitues emri i të cilit rezulton kofidencial i sekretuar dhe jo publik sikurse transaksionet e tjera. Link http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-08/to_date_…

Fondi Shqiptar i Zhvillimit ka dy transaksione në datën 10 shtator me Klient Përfitues të censuruar për akses publik. Vlera është në total 53 570591 Lekë (pesëdhjetë e tre milion e pesëqind shtatëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e një lekë). Link http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-10/to_date_…

Ministria e Arsimit ka shpenzuar 14 201 700Lekë (katërmbëdhjetë milion e dyqind e një e shtatëqind lek) për një transaksion të datës 10 shtator për të cilin nuk bëhet publik emri i Klientit Përfitues. Në link janë të dhëna pagesa të kësaj date mes tyre edhe transaksioni me të dhëna të censuruara http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-10/to_date_…

Drejtoria e Përgjithshme e Doganave 2 transaksione të urdhëruara në datën 10 shtator për të cilat nuk publikohet emri i përfituesit dhe përshkrimi i faturës. Vlera total 72 287 223Lekë (shtatëdhjetë e dy milion e dyqind e tetëdhjetë e shtatë mijë e dyqind e njëzet e tre lekë). Link i transaksioneve të kësaj date mes tyre edhe transaksionet pa të dhëna për klientin/përfitues http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-10/to_date_…

Bashkia Vlorë ka transaksion pa informacion për klientin përfitues me vlerë prej 14 592 000Lekë (katërmbëdhjetë milion e pesëqind e nëntëdhjetë e dy milion lekë). Link transaksione të datës 10 shtator mes tyre edhe transaksioni pa emër klienti http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-10/to_date_…

Bashkia Laç ka 49 050 000 Lekë (dyzet e nëntë milion e pesëdhjetë mijë Lekë) në datën 10 shtator për të cilat nuk jepet emri i përfituesit klient. Link data 10 ku është edhe transaksioni pa të dhëna për përfituesin http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-10/to_date_…

Bashkia Pogradec po në datën 10 shtator ka një transaksion për të cilin mungon informacioni për përfituesin me vlerë 10 168 312 Lekë (dhjetë milion e njëqind e gjashtëdhjetë e tetë mijë e treqind e dymbëdhjetë lekë). Link pagesat e bashkisë këtë datë mes tyre edhe transaksioni pa të dhëna për përfituesin http://spending.data.al/…/from_date_reg/2020-09-10/to_date_…

Në janar 2012 Qeveria Shqiptare anoncoi publikisht se në kuadër të angazhimit në Partneritetin për Qeverisje të Hapur OGP do të publikonte çdo ditë të plota të dhënat për pagesa thesari për çdo institucion buxhetor. Këto të dhëna kanë informacion të plotë për vlera, institucion buxhetor pagues, serial fature, emër klient përfitues, kategori dhe përshkrim fature.

Prej shkurt 2012 çdo ditë Ministria e Financave zbardh tabelën me transaksionet e datës. Rast përjashtimor ndër vite kanë bërë pagesat për kontrata të klasifikuara (sekrete) të Institucioneve si ShIK dhe AKSHI ku në çdo rast jepet përshkrimi i faturës. Në rastet e urdhëruara në datat 9, 10 dhe 11 shtator kemi mungesë informacioni për identitet klienti dhe përshkrim fature çka e bën të munguar aksesin publik mbi mënyrën se ku po shkojnë dhe si po shpenzohen para të taksapaguesve. /Faxweb

NDANI KËTË POSTIM

Mund tju interesojne