Shqiperia

Komisioneri i Vettingut me mesatare 6/ Ku i shkuan eurot dhe dollarët Ardian Hajdarit?

Ardian Hajdari, Albana Shtylla, Sokol Como, Luan Daci, Ina Rama, gjate nje seance te Kolegjit te Posacem te Apelimit, KPA, i cili ka mare ne shqyrtimim ankimimin e KPA kunder vendimit per pushimin e Vetting, ndaj Kryeprokurorit, Adriatik Llalla. KPA ka vendosur qe te perseritet njoftimi per ish kryeprokurorin, Adriatik Llalla, nisur nga fakti Llalla nuk ka dijeni per procesin, dhe plotesimin e prokures per avokatin e tij Sokol Hazizaj, per vazhdimin e procesit./r/n/r/nArdian Hajdari, Albana Shtylla, Sokol Como, Luan Daci, Ina Rama, during a session of the Appeal Chamber, which decided to renew the announcement for former chief prosecutor, Adriatik Llalla, given that Llalla is not aware of the process , and completing the proclamation for his lawyer Sokol Hazizaj, for the continuation of the process.

Komisionerët e Vettingut, të cilët janë përzgjedhur për të hetuar gjyqtarët dhe prokurorët, duket se  vijnë nga nëntoka.

Thënë më qartë, ata janë aty jo për shkak të aftësive profesionale por për shkak të lidhjeve me politikën.

Pasi disa prej tyre nuk i plotësojnë kushtet për të qenë pjesë e Komisionit të Vettingut si në KPK ashtu edhe në KPA.

Njëri nga komisionerët që nuk plotëson kriteret rezulton të jetë edhe Ardian Hajdari i Kolegjit të Posaçëm të Apelimit.

Denoncimi është bërë para disa ditësh nga ish prokurorja e shkarkuar nga KPA Antoneta Sevdari.

Kjo e fundit të njëjtin informacion ia ka dërguar edhe ONM-së, prej së cilëve ka kërkuar shkarkimin e Hajdarit dhe jo vetëm.

Sipas saj, Ardian Hajdari nuk plotëson kushtin “të ketë përvojë pune jo më pak se 15 vjet si gjyqtar, prokuror, avokat, profesor i së drejtës, nëpunës i shërbimit civil në nivel drejtues ose në një përvojë të njohur në fushën e së drejtës administrative ose sfera të tjera të së drejtës”.

Për më tepër Ardian Hajdari, e ka mesataren në studime 6,44 dhe në këto kushte ai nuk përmbush kushtin e parashikuar në germën d) të pikës së dytë të nenit 6 të ligjit 84/206, pra notën mesatare jo më pak se 8, nëse ka përfunduar ciklin e dytë të studimeve universitare për drejtësi me diplomë “Master i shkencave” në Shqipëri, ose studimet universitare për drejtësi jashtë shtetit, dhe ka marrë një diplomë të njësuar sipas rregullave për njësimin e diplomave, të parashikuar me ligj”.

Në kërkesën e saj, drejtuar ONM-së, Sevdari shkruan se pas shkarkimit ka verifikuar kushtet e zgjedhshmërisë se Gjyqtarëve të Kolegjit të Apelimit dhe ka konstatuar si dhe vërtetuar nga verifikimet e deri tanishme, se dy nga anëtaret e Kolegjit të Apelimit nuk përmbushin kushtet e zgjedhshmërisë për të qenë gjyqtar, duke theksuar se vërtetohen kushtet e pazgjidhshmërisë dhe të papajtueshmërisë në ushtrimin e funksionit.

CNA.al kërkoi të dhënat e pasurisë së komisionerit Hajdari pranë ILDKPKI, ku rezulton se Hajdari është pronar  vetëm i një apartamenti dhe automjeti.

Madje dhe paratë që i ka deklaruar fillimisht si kursime nga puna si avokat, pasi është bërë komisioner i janë harxhuar. Nuk e specifikon se për çfarë i ka harxhuar por, të paktën nga 8 000 euro dhe 4 000 dollarë i kanë mbetur 1.39 euro dhe 0.70 dollarë.

Viti 2017 (Deklarimi fillestar)

Apartament banimi, sip 75 m2 me adresë në Shkodër. Burimi i krijimit privatizuar pjesërisht, trashëguar pjeserisht, blerë pjeserisht me dt.02.10.2009, 1/8-ta pjesë nga trashëgimtaret e tjerë në vlerë 200.000 lekë.

Autoveturë e tipit Mercedes Benz, prodhimit i vitit 1996,  blerë me dt.10.09.2007. Burimi:Të ardhura dhe kursime nga puna si avokat, në shumën 3 000 euro.

Depozitë në shumën 400.000 Lekë, çelur me 24.12.2009. Burimi: Të ardhura dhe kursime nga puna si Avokat.

Depozitë në shumën 8000 Euro çelur më 24.12.2009. Burimi: Të ardhura dhe kursime nga puna si Avokat.

Depozitë në shuma 4000 USD çelur më 24.12.2009. Burimi: Të ardhura dhe kursime nga puna si Avokat.

Llogari rrjedhëse bankare pagesash honoraresh në gjendje më 12.7.201., shuma nga pakësimi i gjëndjes cash 1,539.31 lekë Burimi: Të ardhura nga pagesat ndër vite te punës si Avokat.

Viti 2017 ( Deklarimi vjetor)

Shtesë vlerë në lekë deri me datë 31.12.2017 në masën 941,096.70 lekë.

Likuiditete këto nga pakësimi i gjendjes së akredituar të të ardhurave nga paga neto në masën 1,716,209.84 lekë.

Për subjektin: Të ardhura nga paga si Gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm Apelimit pranë Gjykatës Kushtetues, në shumën 1 716 209 84 lekë.

Për bashkëshorten: Të ardhura nga paga si edukatore në Kopshtin “16 Shtatori” tek Drejtoria e çerdheve dhe kopshteve pranë Bashkisë Shkodër, në shumën 265 074 71 lekë.

Shtesë në vlerë në lekë nga data 12.06.2017 që është data e fillimit të punes deri me date 31.12.2017  në masën 61,214.55 lekë, shumë kjo nga pakësimi i gjendjes së kredituar të të ardhurave neto nga paga në  masën 265,074.71 lekë.

Viti 2018

Shtese vlere në lekë deri me datë 31.12.2018 në masën 2826765 lekë. Likuiditete këto nga pakësimi i gjendjes së kredituar të të ardhurave nga paga neto në masën 3854376 lekë për periudhën dhjetor 2017-Nëntor 2018.

Mbetje e shtesës së interesave të depozitës deri me datë 31.12.2018 nga shumë 400.000 Lekë në 89 290 lekë.

Mbetje e shtesës së interesave të depozitës deri me datë 31.12.2018 nga  shuma  8000 Euro në shumën 1.39 euro.

Mbetje e shtesës së interesave të depozitës deri me datë 31.12.2018 nga shuma 4000 USD në shumën 0.70 dollarë.

Të ardhura nga paga për periudhën dhjetor 2017-nëntor 2018, si Gjyqtar i Kolegjit të Posaçëm i Apelimit pranë Gjykatës Kushtetuese, në shumën 3854376 lekë.

Mbetje e shtesës së interesave të depozitës deri me date 31.12.2018 nga shuma 400.000 Leke në shumën 89 290 75 lekë.

Mbetje e shtesës së interesave të depozitës deri me datë 31.12.2018 nga shuma 8000 Euro në shumën 1.39 euro.

Mbetje e shtesës së interesave të depozitës deri me datë 31.12.2018 nga shuma 4000 USD në shumën 0.70 dollarë.

Për bashkëshorten: Të ardhura nga paga, si Edukatore ne Kopshtin Shtatori” tek Drejtoria e çerdheve dhe kopshteve pranë Bashkisë Shkodër, në shumën  530 289 lekë.

Për fëmijën madhor: Të ardhura nga paga e punës rreth një mujore në pushimet e verës tek kompania “Bit Albania” shpk Tiranë, në shumën 21 187 lekë./CNA.al

 

 

 

 

burimi:/cna